САЙТ ПРАВНИ УСЛУГИСАЙТ ЗА ПРАВНИ УСЛУГИ.

Услугите на адвокати и адвокати в търсенето и гражданите за прилагане на защита на техните публични и частни права. Освен това, друг важен аспект е неприкосновеността на личния живот на предоставяните услуги на физически лица.

Правна помощ в рамките на обслужване и охрана се оказва юридически лица и граждани под формата на: устни и писмени консултации по правни въпроси; съставяне и оформяне на молби, жалби, молби и други правни документи; представителство на интереси в съдилищата с обща и специална компетентност и т.н.

Клон сайт Правни услуги е насочена към изпълнението и прилагането на интегриран подход на социалното партньорство на професионалната общност адвокати по въпросите за правна помощ на фирми и граждани, които се нуждаят от квалифицирани правни услуги. На сайта, в рамките на безплатна правна помощ на адвокатите водят правни консултации, както за юридически, така и физически лица, в това число не с материални възможности да плащат хонорари за правни услуги. За съжаление, широки правни познания в нашето общество все още само започват да се натрупват, хората понякога не са знаели за елементарни правни понятия.

С проблема за разширяване на правни познания, всеки ден идва да работи в своята дейност. В обществото все още не разбират място и роля на правни правоотношения, а това води до факта, че потенциалът на адвокати и адвокати от обществото се използва далеч не в неговата цялост, като резултат – фирми, индивидуални предприемачи и граждани претърпят загуби, получават понякога изобщо не е този правен резултат, на който разчитахме, подписването, например, гражданско-правна сделка.

В рамките на партньорска програма, нашите адвокати се извършва правни консултации на сайта на Сгради по въпросите на сделки с недвижими имоти.