ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В СЪДАПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В СЪДА

Гражданите имат право да водят делата си в съда лично или чрез представители.

Лично участие в делото гражданин не го лишава от правото да имат по делото представител

Нещата организации водят в съда техните органи, действащи в рамките на правомощията, предоставени им от закона, в други правни актове или учредительными документи, или представители.

Правомощия на органите, водещи дела организации, е подкрепено от документи, удостоверяющими длъжност на техните представители, а при необходимост учредительными документи

От името на ликвидируемой организация в съда действа упълномощен представител на ликвидационната комисия.

Представители на съда може да бъде способен лица, които са надлежно оформени пълномощия за управление на делата, с изключение на следните лица (с изключение на случаите на участието им в процеса в качеството на представители на съответните органи или законните представители):

съдия;

следовател;

прокурор.

Според процессуальному законодателство съдът назначава адвокат като представител в случай на липса на представител от ответника, място на пребиваване на което е неизвестен, както и в други предвидени в закона случаи