НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛОНАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

Наказателното дело се разглежда и разрешава от съда по материали на разследване и предварително разследване.

Предварително производство започва с етап на наказателно преследване.

Според статия, поводами за възбуждане на наказателно производство, са:

декларация за престъпление;

избирателната активност пожари;

съобщение за извършено или готовящемся престъпление, получено от други източници.

решението на прокурора за посоката на съответните материали в органите на предварителното разследване, за решаване на въпроса за наказателното преследване.

Основание за възбуждане на наказателно производство е наличието на достатъчно данни, сочещи признаци на престъпление.

В съответствие с КЗК, обвиняемия и неговия защитник да имат право да се запознаят с материалите по наказателно дело.

Наказателно-процесуално законодателство не съдържа норми, които позволяват на лицето, срещу което е прекратено производството по делото, се запознаят с материалите по делото.

Срокове за съхранение на наказателни дела изчисляват от момента на погасяване на регистрите за съдимост, или от влизането в сила на оправдательного на наказанието, а също така постановления (определение) за прекратяване на делото